Các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với ngành Công nghệ thông tin

11/05/2022 | 17:29:06
Ngành CNTT cần phải tuân theo những tiêu chuẩn và quy định nào? Hãy cùng BLT.cert tìm hiểu
 1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

 2. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

 3. Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH 13 ngày 19 tháng 11 năm 2015.

 4. Nghị định 85/2016/NĐ-CP về Đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

 5. Thông tư 03/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP.

 6. Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 về việc Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 7. ISO 27001: 2013 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn hệ thống quản lý an toàn thông tin – các yêu cầu.

 8. ISO/IEC 27007: 2011 (TCVN 11779: 2017) Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý ATTT.

 9. ISO/IEC 27032: 2012 (TCVN 11780: 2017) Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn an toàn không gian mạng.

 10. ISO/IEC TR 15443-1, 2: 2012: Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Khung cho đảm bảo ATTT – Phần 1: Giới thiệu và khái niệm; Phần 2: Phân tích.

 11. TCVN 11930: 2017: Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

 12. TCVN ISO/IEC 27002: 2020: Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quy tắc thực hành quản lý ATTT.
 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881