Danh sách khóa học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
ISO 9001:2015 - CHẤT LƯỢNG ISO/IEC 17065 - CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 21001:2018 - QUẢN LÝ TỔ CHỨC GIÁO DỤC IATF 16949:2016 - CHẤT LƯỢNG Ô TÔ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ RỦI RO
ISO 14971:2019 - RỦI RO THIẾT BỊ Y TẾ ISO 13485:2016 - CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ Y TẾ ISO 31000 - QUẢN LÝ RỦI RO DOANH NGHIỆP ISO 22301:2019 - QUẢN LÝ KINH DOANH LIÊN TỤC ISO 45001:2018 - AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ISO 14001:2015 - MÔI TRƯỜNG ISO 14064-1:2018 - KHÍ NHÀ KÍNH (GHG) ISO 50001:2018 - NĂNG LƯỢNG
Messenger Zalo Return To Top
0916757881