Các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với ngành dịch vụ buôn bán

13/05/2022 | 11:29:33
BLT.cert tổng hợp một số quy định đối với ngành dịch vụ buôn bán như dưới dây:
  1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

  2. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

  3. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

  4. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012.

  5. Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

  6. Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

  7. Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một  số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881