Các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với ngành tái chế chất thải

10/05/2022 | 14:37:24
Dưới đây là những yêu cầu, quy định đối với ngành tái chế chất thải mà doanh nghiệp cần tuân theo:
  1. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

  2. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

  3. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2012 hết hiệu lực ngày 01/1/2022.

  4. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/1/2022.

  5. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

  6. Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 Về quản lý chất thải và phế liệu.

  7. Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

  8. Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 33/CT-TTg và quyết định 1746/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

  9. Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

  10. Thông tư 27/2019/TT-BCT về Quy định danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.
 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881