THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học :
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016

Giới thiệu

Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng là một phần quan trọng của quá trình để chứng minh sự cải tiến liên tục, do đó, tiêu chuẩn ISO 13485:2016 yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng phải được đánh giá định kỳ. Khóa học chuyên gia đánh giá nội bộ được thiết kế dành cho những người thực hiện công việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý trong công ty.

Tài liệu của khóa học dựa trên phương pháp chọn mẫu, kỹ thuật phỏng vấn, kỹ năng lắng nghe hiệu quả, biên soạn các điểm không phù hợp và viết báo cáo giá trị gia tăng.

Sự nhấn mạnh đặc biệt được dành cho việc ngăn chặn sự không phù hợp và phát triển hiệu quả các yêu cầu hành động khắc phục.

Khóa học đánh giá viên nội bộ được thiết kế dành riêng cho những cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá nội bộ phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Khóa đào tạo này được trình bày ở cấp độ nâng cao và tăng thêm giá trị cũng như chuẩn bị cho doanh nghiệp để được chứng nhận bởi một tổ chức chứng nhận được công nhận như BLT.cert. Khóa học cung cấp cho người tham gia cơ hội để kiểm tra các quy trình được viết cho các ứng dụng trong thế giới thực. Những người tham gia được tiếp xúc với các tình huống thực tế và được trang bị để thực hiện đánh giá nội bộ cũng như đánh giá nhà cung cấp một cách chuyên nghiệp. Vai trò và trách nhiệm của chuyên gia đánh giá nội bộ bao gồm cả hành vi cá nhân cũng như tài liệu tạo thành một phần của cuộc đánh giá nội bộ, và cả quy trình đánh giá nhà cung cấp, mục tiêu đánh giá, phạm vi đánh giá và tiêu chí đánh giá.

Đối tượng tham dự

  • Những người chịu trách nhiệm đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng cho trang thiết bị y tế dựa trên các yêu cầu của ISO 13485:2016.
  • Những người quan tâm đến việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng cho trang thiết bị y tế dựa trên các yêu cầu của ISO 13485:2016.
  • Những người đang phát triển hệ thống quản lý chất lượng cho trang thiết bị y tế dựa trên các yêu cầu của ISO 13485: 2016.

Điều kiện tiên quyết: Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản và nắm rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 13485:2016


Lợi ích của khóa học

- Đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu ISO 13485: 2016.

Đảm bảo nhân viên có trách nhiệm và nhận thức về quản lý chất lượng.

Quản lý tất cả các rủi ro và duy trì và cải thiện tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu.

Tự tin rằng tổ chức của bạn có thể tin tưởng vào các chuyên gia đánh giá nội bộ có năng lực theo ISO 13485:2016.


Hình thức đào tạo