THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001:2015

Nội dung khóa đào tạo

1) Mục đích cơ bản của các tiêu chuẩn trong khóa đào tạo, giải thích nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật được sử dụng để đánh giá.

2) Giải thích về mục đích, nội dung:

- Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường.

- Thực tế áp dụng.

- Quy trình áp dụng tiêu chuẩn.

- Khung pháp lý có liên quan đến hoạt động chứng nhận.

- Kỹ năng đánh giá.

3) Giải thích vai trò của người đánh giá trong các quá trình đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 19011.

4) Giải thích các yêu cầu của tiêu chuẩn.

5) Cách thức và phương thức thực hiện lấy mẫu (đối với khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm)

6) Lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo một cuộc đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 19011 và các tiêu chuẩn có liên quan.

7) Các nội dung khác (nếu có).

Messenger Zalo Return To Top
0916757881