THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001:2015

Giới thiệu

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng/Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 kéo dài 5 ngày này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để tổ chức và dẫn đầu một cuộc đánh giá HTQLMT; đánh giá và báo cáo các phát hiện đánh giá; đánh giá hiệu quả của hành động khắc phục và thực hiện các cuộc đánh giá tiếp theo và giám sát định kỳ.


Hình thức đào tạo