THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ FSSC 22000

Giới thiệu

Đánh giá nội bộ là cơ bản trong việc duy trì Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (HTQL ATTP) hiệu quả và đánh giá sự tuân thủ của Hệ thống này với Chương trình chứng nhận An toàn thực phẩm FSSC 22000. FSSC 22000 tập trung vào việc cải tiến và đổi mới liên tục, kết hợp với các nguyên tắc của ISO 22000, các Chương trình tiên quyết (PRP) cụ thể theo ngành và các yêu cầu cụ thể của FSSC 22000.
Khóa học Chuyên gia đánh giá nội bộ FSSC 22000 bao gồm các mô-đun hấp dẫn, các cuộc hội thảo tương tác và đóng vai để hướng dẫn các học viên cách đánh giá hiệu quả HTQL ATTP và sự tuân thủ của nó với FSSC 22000, xác định các mối nguy và sự không phù hợp cũng như đưa ra các khuyến nghị để cải tiến.

➡ Học viên tham dự trải qua kỳ thi cuối khóa được cấp Chứng chỉ Chuyên gia đánh giá nội bộ FSSC 22000 của BLT.cert.


Đối tượng tham dự

  • Nhân viên sẽ tham gia vào việc thực hiện đánh giá nội bộ (bên thứ nhất), bao gồm những người quản lý chương trình đánh giá, chuyên gia đánh giá và đoàn đánh giá trong một tổ chức được chứng nhận FSSC 22000.
  • Nhân viên trong tổ chức đang tìm cách đạt được chứng chỉ FSSC 2200, bao gồm cả những người trong các tổ chức đã được chứng nhận FSSC 22000.
  • Những người đang tìm cách thực hiện Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm được công nhận bởi Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu (GSFI).
  • Các nhà quản lý chịu trách nhiệm về HTQL ATTP.
  • Những chuyên gia đánh giá muốn tìm hiểu về quá trình đánh giá trong lĩnh vực thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết.

Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản và những hiểu biết về FSSC 2200. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về FSSC 22000


Hình thức đào tạo