THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Giới thiệu

Khóa học này được phát triển để bao gồm tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Các bài tập nhóm và nghiên cứu tình huống sẽ được sử dụng để phát triển các kỹ năng cần thiết. Các chủ đề khác được đề cập từ ISO 19011 và bao gồm quá trình đánh giá và phương pháp luận, ví dụ: lập kế hoạch và thực hiện đánh giá, viết báo cáo về sự không phù hợp, chuẩn bị tóm tắt và báo cáo đánh giá cũng như xác minh các hành động khắc phục. Các nghiên cứu điển hình về đánh giá để phát triển các kỹ năng xác định sự không phù hợp sẽ được sử dụng.


Đối tượng tham dự

Khóa học này chủ yếu được thiết kế cho các ứng viên đánh giá nội bộ, nhưng cũng có thể có giá trị cho các Giám đốc Môi trường, các Thành viên Nhóm Thực hiện và/hoặc Chuyển đổi ISO 14001:2015, Đại diện Ban Giám đốc và tất cả những người khác muốn phát triển năng lực trong ISO 14001:2015 và quy trình đánh giá đối với đánh giá của bên thứ nhất, những người có kế hoạch thực hiện đánh giá nội bộ hoặc chuẩn bị trở thành đánh giá viên bên ngoài của hệ thống quản lý môi trường.

Điều kiện tiên quyết

Học viên cần có kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Chúng tôi đề xuất cho bạn Khóa đào tạo NHẬN THỨC VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 tại BLT.cert.


Phương thức đào tạo