THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 03 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22301:2019

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ có thể:

✓ Mô tả mục đích của HTQL Kinh doanh liên tục bao gồm các nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật được sử dụng để quản lý và đánh giá hệ thống Kinh doanh liên tục.

✓ Giải thích mục đích và nội dung của ISO 22301.

✓ Giải thích các yêu cầu của ISO 22301 trong bối cảnh đánh giá HTQL Kinh doanh liên tục.

✓ Mô tả trách nhiệm của chuyên gia đánh giá nội bộ và mô tả vai trò của đánh giá nội bộ trong việc duy trì và cải tiến HTQL Kinh doanh liên tục, phù hợp với ISO 22301 và ISO 9001.

✓ Lập kế hoạch và chuẩn bị cho một cuộc đánh giá nội bộ, thu thập bằng chứng đánh giá thông qua quan sát, phỏng vấn và lấy mẫu các tài liệu và hồ sơ.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881