THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 27001:2013

Giới thiệu

Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn thông tin (HTQL ATTT) chỉ rõ các yêu cầu để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin trong bối cảnh của tổ chức. Nó cũng bao gồm các yêu cầu đối với việc đánh giá và xử lý các rủi ro an toàn thông tin phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 27001:2013 kéo dài hai ngày này bắt đầu với sự hiểu biết về khái niệm Quản lý an toàn thông tin, các yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận ISO 27001:2013 và mối liên quan của nó với loạt tiêu chuẩn ISO 27000 về thông tin quản lý an ninh. Khóa học Chuyên gia đánh giá nội bộ này dựa trên các nguyên tắc của ISO 19011:2011, được thiết kế cho những người muốn hiểu và thực hiện các đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO 27001:2013 và mối liên quan của nó với loạt tiêu chuẩn ISO 27000 về quản lý an toàn thông tin.

Học viên tham dự trải qua kỳ thi cuối khóa được cấp chứng chỉ Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 27001:2013.


Đối tượng tham dự

  • Các nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin quan trọng trong kinh doanh của họ.
  • Những người muốn hiểu và thực hiện các đánh giá đánh giá nội bộ đối với tiêu chuẩn chứng nhận ISO 27001:2013 và mối liên quan của nó với loạt tiêu chuẩn ISO 27000 mới nổi về quản lý an toàn thông tin.

Điều kiện tiên quyết: không áp dụng.


Hình thức đào tạo