THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 03 ngày
Thời lượng :

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Thành quả đạt được sau khóa đào tạo

Kết thúc khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001 này, các học viên tham dự sẽ hiểu các nguyên tắc của đánh giá nội bộ HTQLCL và có thể:

  • Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá nội bộ một phần của Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001 và theo ISO 19011.
  • Giải thích mô hình Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình đối với ISO 9001 có tham chiếu đến chu trình Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động (P-D-C-A) và vai trò của đánh giá nội bộ.
  • Trong việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
  • Thu thập bằng chứng khách quan thông qua phỏng vấn, quan sát và lấy mẫu tài liệu.
  • Viết các báo cáo đánh giá thực tế để giúp nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý bằng cách thực hiện các hành động khắc phục thích hợp.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881