THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khoá đào tạo chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng, học viên hoàn thành có kết quả khoá học phải có khả năng:

✓ Hiểu được tầm quan trọng và nội dung cốt lõi của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

✓ Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về an toàn thực phẩm.

✓ Biết được cấu trúc chính của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp.

✓ Hiểu được khái niệm, phương pháp tiếp cận, cách thức để hoạch định một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

✓ Hiểu được các kỹ thuật và phân tích môi nguy và đánh giá rủi ro.

✓ Hiểu các yếu tố và tầm quan trọng của một chương trình tiên quyết hiệu quả.

✓ Áp dụng HACCP theo hướng dẫn Codex.

✓ Thiết lập các thông tin dạng văn bản hiệu quả đối với các doanh nghiệp thực phẩm.

✓ Hoạch định và tiến hành đánh giá phù hợp với các yêu cầu trong ISO 19011, bao gồm khả năng:

+ Lập kế hoạch và chuẩn bị đánh giá có hiệu quả.

+ Thu thập thông tin  thông qua hoạt động phỏng vấn, quan sát, chọn mẫu và ghi chép.

+ Phân tích và diễn giải các thông tin để xác định sự phù hợp so với yêu cầu .

✓ Lập báo cáo đánh giá, bao gồm việc lập các báo cáo không phù hợp.

✓ Thực hiện các hoạt động theo dõi, xác nhận hành động khắc phục, bao gồm cả việc đánh giá hiệu lực của các hành động này.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881