THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành HTQL An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Nội dung đào tạo

Học viên tham dự sẽ có kiến thức để giải thích:

 • Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (HTQL AT&SKNN) là gì?
 • Tại sao HTQL AT&SKNN lại quan trọng đối với một tổ chức và lợi ích của nó?
 • Nền tảng của ISO 45001 và kết quả dự kiến của nó.
 • Các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng.
 • Các khái niệm và cấu trúc chính của ISO 45001.
 • Các yêu cầu chính của ISO 45001.
 • Một khuôn khổ điển hình để thực hiện ISO 45001 theo chu trình PDCA.
 • Các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 45001 từ góc độ triển khai.
 • Các lợi ích cụ thể cho một tổ chức liên quan đến việc triển khai HTQL AT&SKNN hiệu quả.

Học viên tham dự có các kỹ năng để:

 • Tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến ISO 45001.
 • Thực hiện các khái niệm chính của ISO 45001.
 • Thực hiện các yêu cầu chính của ISO 45001.
 • Xác định các kỹ năng lãnh đạo, dựa trên thực tiễn tốt nhất, để lãnh đạo việc thực hiện Hệ thống quản lý, bao gồm: dẫn dắt dự án thực hiện, các công cụ hỗ trợ và lập kế hoạch, tạo điều kiện thay đổi tổ chức, ủy quyền hiệu quả, động lực.
 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881