THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 45001:2018

Giới thiệu

ISO 45001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp toàn cầu đầu tiên thay thế OHSAS 18001. Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng được chứng nhận ISO 45001 của BLT.cert giúp phát triển bộ kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (HTQL AT&SKNN) bằng cách áp dụng được công nhận rộng rãi các nguyên tắc, thủ tục và phương pháp đánh giá.

Khóa đào tạo này đã được phát triển để phản ánh tầm quan trọng của một cuộc đánh giá hiệu quả. Nó củng cố kiến thức và kỹ năng của bạn để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá HTQL AT&SKNN tuân thủ các hướng dẫn về hệ thống quản lý đánh giá được cung cấp trong ISO 19011 và quy trình chứng nhận được mô tả trong ISO/IEC 17021-1.

Các bài tập được cung cấp cho khóa đào tạo này được thiết kế để giúp bạn thực hành các khía cạnh quan trọng nhất của một cuộc đánh giá HTQL AT&SKNN: các yêu cầu của ISO 45001, các nguyên tắc đánh giá, các công cụ và kỹ thuật được sử dụng để thu thập bằng chứng, dẫn dắt một nhóm đánh giá, thực hiện phỏng vấn với người được đánh giá, đánh giá thông tin dạng văn bản, soạn thảo các báo cáo về sự không phù hợp và chuẩn bị báo cáo đánh giá cuối cùng.

Học viên tham dự hoàn thành bài thi cuối khóa và được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng ISO 45001.


Đối tượng tham dự

 • Chuyên gia đánh giá quan tâm đến việc thực hiện và dẫn đầu các cuộc đánh giá chứng nhận HTQL AT&SKNN.
 • Các nhà quản lý hoặc nhà tư vấn quan tâm đến việc nâng cao kiến thức của họ về quy trình đánh giá HTQL AT&SKNN.
 • Chuyên gia đánh giá nội bộ và các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự phù hợp với các yêu cầu của ISO 45001.
 • Các chuyên gia kỹ thuật quan tâm đến việc chuẩn bị cho một cuộc đánh giá HTQL AT&SKNN.
 • Cố vấn chuyên môn trong quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Điều kiện tiên quyết

Học viên tham dự khóa đào tạo này phải đã biết những kiến thức sau đây:

- Hệ thống quản lý.

 • Chu trình Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động (PDCA).
 • Các yếu tố cốt lõi của hệ thống quản lý và mối quan hệ qua lại giữa trách nhiệm quản lý cao nhất, chính sách, mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện, đo lường, xem xét và cải tiến liên tục.
 • Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Các khái niệm về quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp thông qua xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.
 • Mối quan hệ giữa quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và việc cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và sức khỏe do lao động gây ra, và chủ động cải thiện hiệu quả sức khỏe và an toàn.
 • Các ví dụ phổ biến về các yêu cầu và luật pháp OH&S quốc gia và địa phương có liên quan.

- ISO 45001

 • Kiến thức về các yêu cầu của ISO 45001 và các thuật ngữ và định nghĩa về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thường được sử dụng, như được nêu trong ISO 45001, có thể đạt được bằng cách hoàn thành khóa học: Nhận thức về ISO 45001

Hình thức đào tạo