THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức HTQL An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Giới thiệu

Khóa học một ngày này cho phép bạn xác định cấu trúc và các yêu cầu của một hệ thống quản lý hiệu quả và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Bạn sẽ học cách giải thích và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc chính của tiêu chuẩn cho các quy trình hiện có trong tổ chức của bạn. Khóa học này lý tưởng cho bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, giám sát hoặc đánh giá Hệ thống quản lý ISO 45001.


Đối tượng tham dự

Bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào mong muốn tìm hiểu về Hệ thống quản lý Sức khỏe và & An toàn nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Điều kiện tiên quyết: không áp dụng.


Hình thức đào tạo