THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Giới thiệu

Khóa học 2 ngày này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về sự tuân thủ và thực hiện các quy trình dựa trên ISO 45001. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá và hoàn thành quá trình theo dõi các hoạt động. 


Đối tượng tham dự

Khóa học này lý tưởng cho bất kỳ ai tham gia đánh giá, duy trì hoặc giám sát hệ thống quản lý ISO 45001.

Điều kiện tiên quyết:

Bạn nên có kiến thức tốt về ISO 45001 và các nguyên tắc chính của HTQL AT&SKNN. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:


Hình thức đào tạo