THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng FSSC 22000

Giới thiệu

Mục đích của khóa học này là cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các yêu cầu trong ISO 22000:2018, ISO 22002-1, FSSC 22000 v5.1, phù hợp với ISO 19011, ISO 22003 và ISO 17021 (nếu có). Trong khóa học, các học viên sẽ học cách đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, và cách dẫn dắt các cuộc đánh giá và đánh giá, cả trong tổ chức của họ và ở những tổ chức khác (chẳng hạn như nhà cung cấp) phù hợp với Chương trình chứng nhận An toàn thực phẩm FSSC 22000.

Hoàn thành bài thi cuối khóa, học viên tham dự được cấp chứng chỉ Chuyên gia đánh giá trưởng FSSC 22000 cho Chương trình chứng nhận An toàn thực phẩm.


Đối tượng tham dự

Khóa học này dành cho những người có ý định có được năng lực đánh giá toàn bộ HTQL ATTP của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000 và chương trình FSSC 22000, với tư cách là đánh giá viên bên thứ ba hoặc bên thứ hai.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu khóa học này, người học được khuyến khích tham gia khóa học giới thiệu về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và ISO/FSSC 22000. Để hoàn thành tốt, chúng tôi khuyên bạn nên có các các kiến thức sau đây:

  • Thực hiện hoặc vận hành hệ thống quản lý trong bối cảnh ngành thực phẩm.
  • Luật an toàn thực phẩm chính có liên quan (điều này có thể dành riêng cho bối cảnh và địa điểm ngành công nghiệp thực phẩm của các đại biểu).
  • Kiến thức về các chương trình tiên quyết như được quy định trong ISO/TS 22002-1.
  • Các nguyên tắc của HACCP do Ủy ban Codex Alimentarius xác định.
  • Các yêu cầu của ISO 22000 và FSSC 22000.

Nhận thức về ISO 22000:2018

Nhận thức về FSSC 22000 V5.1


Hình thức đào tạo