THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO 27001:2013

Giới thiệu

Nắm vững việc triển khai và quản lý hệ thống quản lý an toàn thông tin (HTQL ATTT) dựa trên tiêu chuẩn ISO 27001.

Khóa học chuyên sâu này cho phép người tham gia phát triển kiến thức chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức triển khai và quản lý Hệ thống quản lý an toàn thông tin (HTQL ATTT) dựa trên ISO 27001.

Những người tham gia cũng sẽ được cung cấp nền tảng kỹ lưỡng về các thực tiễn tốt nhất được sử dụng để thực hiện các biện pháp kiểm soát An toàn thông tin từ tất cả các lĩnh vực của ISO 27001. Khóa đào tạo này phù hợp với các thông lệ quản lý dự án được thiết lập trong ISO 10006 (Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý chất lượng trong dự án) . Khóa đào tạo này cũng hoàn toàn tương thích với ISO 27003 (Hướng dẫn thực hiện HTQL ATTT), ISO 27004 (Đo lường an toàn thông tin) và ISO 27005 (Quản lý rủi ro trong an toàn thông tin).


Đối tượng tham dự

  • Quản lý dự án tuân thủ.
  • Chuyên gia tư vấn về An toàn thông tin.
  • Các chuyên gia đánh giá ISO 27001 nội bộ và bên ngoài.
  • Thành viên của nhóm An toàn thông tin.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng. 


Hình thức đào tạo