THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO 27001:2013

BLT.cert cung cấp khóa đào tạo về bảo mật thông tin để giúp bạn hiểu ISO 27001 và hệ thống quản lý an toàn thông tin (HTQL ATTT). Từ việc hướng dẫn các học viênthực hiện các quy trình và kiểm soát an toàn thông tin, đến việc tiến hành đánh giá của bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba theo các yêu cầu của tiêu chuẩn, chúng tôi có một khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu của bạn.

Giới thiệu

Khóa học này do các chuyên gia bảo mật thông tin của chúng tôi cung cấp và nhằm cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về lợi ích và mục đích của hệ thống quản lý an ninh thông tin (HTQL ATTT). Các yêu cầu được xem xét chi tiết, cùng với các quá trình liên quan đến việc thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét và cải tiến hệ thống HTQL ATTT.

Bạn sẽ học cách bảo vệ tổ chức của mình khỏi vi phạm bảo mật thông tin và hiểu những lợi thế của việc thực hiện các yêu cầu của ISO 27001:2013 và đạt được chứng chỉ tham dự Khóa đào tạo các yêu cầu của ISO 27001:2013 của BLT.cert.


Đối tượng tham dự

Các cá nhân làm việc cho bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào có tương tác với dữ liệu và thông tin của các bên liên quan như quản lý và bảo vệ dữ liệu, dịch vụ CNTT, nguồn nhân lực và tài chính & kế toán…

  • Quản lý bảo mật thông tin.
  • Quản lý CNTT và bảo mật doanh nghiệp.
  • Giám đốc quản trị công ty.
  • Người quản lý rủi ro và tuân thủ.
  • Tư vấn bảo mật thông tin.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng. 


Phương pháp đào tạo