THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015

Mục tiêu của khóa đào tạo:

Kết thúc khoá đào tạo chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng, học viên hoàn thành có kết quả khoá học phải có khả năng:

✓ Hiểu rõ mục đích của việc thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng.

Giải thích rõ mục đích, nội dung của các tiêu chuẩn ISO 9001.

Diễn giải các yêu cầu của ISO 9001 trong bối cảnh đánh giá.

Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong đoàn đánh giá: chuyên gia đánh giá và chuyên gia đánh giá trưởng.....

Hoạch định và tiến hành đánh giá phù hợp với các yêu cầu trong ISO 19011, bao gồm khả năng:

+ Lập kế hoạch và chuẩn bị đánh giá có hiệu quả.

+ Thu thập thông tin  thông qua hoạt động phỏng vấn, quan sát, chọn mẫu và ghi chép.

+ Phân tích và diễn giải các thông tin để xác định sự phù hợp so với yêu cầu.

Lập báo cáo đánh giá, bao gồm việc lập các báo cáo không phù hợp.

Thực hiện các hoạt động theo dõi, xác nhận hành động khắc phục, bao gồm cả việc đánh giá hiệu lực của các hành động này.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881