THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ HTQL tích hợp ISO 9001 - 14001 - 45001

Giới thiệu

Khóa học này sẽ giúp bạn làm quen với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về các hệ thống quản lý khác nhau được bao gồm trong các tiêu chuẩn và tự tin về cách đánh giá chúng một cách hiệu quả để có thể báo cáo lại cho tổ chức của bạn một cách phù hợp.


Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế cho các chuyên gia chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn, những người đã có hiểu biết về hệ thống quản lý. Trước khi bắt đầu khóa học này, người học nên biết mục đích của hệ thống quản lý và đánh giá nội bộ.

Điều kiện tiên quyết: Học viên tham dự cần có kiến thức về Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về HTQL tích hợp ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001


Hình thức đào tạo